Back to All Events

IV Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2015


IV Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2015 odbędzie się w Warszawie 14 i 15 października br. FinReg to największa w Polsce konferencja poświęcona regulacjom rynków fi nansowych.

Dyskusję zogniskują ważne problemy prawne i nadzorcze nurtujące obecnie branżę fi nansową w całej Europie oraz dylematy specyfi czne dla Polski. Tematów jest wiele: do polskiego prawa wprowadzane są kolejne europejskie dyrektywy, m.in. UCITS V, CRD IV, MIFID II, MAD II, o kredycie hipotecznym, o powszechnym rachunku płatniczych i o restrukturyzacji banków. Wchodzą też w życie liczne ustawy i nowelizacje, m.in. o obligacjach, odwróconym kredycie hipotecznym, rzeczniku fi nansowym, nadzorze makrostabilnościowym, obrocie instrumentami fi nansowymi, upad- łości konsumenckiej i o restrukturyzacji. Gdy mnożą się wątpliwości, przepisy prawa i organy nadzoru oraz powstają nowe ośrodki władzy nad systemem fi - nansowym, wówczas szczególnego znaczenia nabierają zasady proporcjonalności i spójności prawa oraz potrzeba skutecznej koordynacji. Wielkie znaczenia ma edukacja – uczestników rynków, konsumentów usług fi nansowych, ale również pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Kongres jest także okazją do zaprezentowania wyników najnowszych badań prowadzonych przez jednostki naukowe przed audytorium dużo szerszym niż tylko środowisko naukowe. Referaty wyłonione w towarzyszącym Kongresowi konkursie Call for Papers zostaną zaprezentowane w drugim dniu FinReg. Wśród partnerów honorowych spotkania znaleźli się między innymi Ministerstwo Sprawiedliwości, Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, Bankowy Fundusz Gwarancyjny i Zwią- zek Firm Pożyczkowych. Więcej: www. fi nreg.allerhand.pl.