Statut Związku pracodawców PZIP w formacie PDF

Statut Związku pracodawców PZIP w formacie PDF

Co to jest Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (PZIP) i dlaczego powstał?

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (dawniej Związek Firm Pożyczkowych) to związek pracodawców, którzy wspólnie chcą zmienić obraz branży pożyczek pozabankowych i zgadzają się, że warto promować i stosować najwyższe standardy biznesowe i etyczne. Domeną firm zrzeszonych w Związku jest udzielanie szybkich, krótkoterminowych pożyczek pozabankowych przez internet.

Misja, czyli co chcemy osiągnąć

Samoregulacja branży przez promocję i egzekwowanie wysokich standardów.

Cele PZIP

Związek został powołany do reprezentowania branży w debacie publicznej i kontaktach z decydentami, aby wypracować mądre regulacje legislacyjne. Po drugie, działamy jako platforma branżowa, której celem jest podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz standardów etycznych i biznesowych w firmach pożyczkowych oraz wsparcie w budowie systemu wymiany informacji o konsumentach. Trzecim filarem są działania prokonsumenckie, zmierzające do budowania świadomości odpowiedzialnego korzystania z usług finansowych. Z dniem 30 czerwca Związek zmienił nazwę na Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (wcześniejsza nazwa - Związek Firm Pożyczkowych).

Projekty w realizacji

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych stworzył: branżowy Rejestr Firm Pożyczkowych, który z dniem 22 lipca 2017 r. zastąpił centralny rejestr uruchomiony przy KNF, księgę dobrych praktyk, listę praktyk niedozwolonych, prowadzi monitoring i publikuje raporty o branży. Organy branżowe działające w ramach organizacji to: Rada Etyki i Komitet Programowy. Dla konsumentów prowadzimy cykliczne akcje edukacyjne przy współpracy z mediami, publikujemy aktualne analizy i porównania ofert rynkowych oraz prowadzimy wsparcie prawne i mediacje w sytuacjach spornych. Prowadzimy również pierwszą w Polsce bezpłatną infolinię konsumencką w sprawach pożyczkowych i kredytowych.

Co wyróżnia Członków Związku

Firmy Członkowskie muszą spełniać bardziej restrykcyjne wymogi niż wynikające tylko z przepisów. Każda firma w PZIP zobowiązana jest do rzetelnego badania zdolności kredytowej klienta, w wyniku czego 6,5 na 10 wniosków jest odrzucanych (dane za 2013 r.). Wszyscy klienci sprawdzani są w BIG lub BIK. Wzory umów i czytelne tabele opłat opublikowane są w widocznych miejscach na stronach internetowych i dostępne są przed złożeniem wniosku. Na stronie podane są też koszty, a firmy obowiązuje absolutny zakaz stosowania ukrytych opłat. Żadna firma związkowa nie pobiera bezzwrotnych opłat za rozpatrzenie wniosku. Osoba która nie spłaci pożyczki, nie otrzyma kolejnej, co zabezpiecza przed spiralą długów. Dlatego tylko 1 na 10 pożyczek finalnie nie zostaje zwrócona (dane za 2013 r.). Reklamy podlegają ocenie przed Radę Etyki, dlatego nie wprowadzają klientów w błąd, a firmy zrzeszone w ogóle nie stosują nielegalnej reklamy ulotkowej. Wszystkie firmy w ZFP działają w formie spółek kapitałowych, regularnie raportują swoje dane oraz udzielają pożyczek wyłącznie ze środków własnych.

Kogo reprezentujemy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych zrzesza większość rynku internetowych pożyczek pozabankowych w Polsce. Naszymi członkami są firmy, które stosują i promują najwyższe standardy biznesowe i etyczne i którym zależy na zmianie postrzegania branży pożyczek pozabankowych na rynku. Domeną firm zrzeszonych w Związku jest udzielanie szybkich, krótkoterminowych pożyczek pozabankowych przez Internet.

Pełna lista członków Związku dostępna jest tutaj.

Jak można zostać członkiem PZIP

Aby przystąpić do PZIP kandydat musi zaakceptować Statut, uzyskać rekomendację przynajmniej dwóch dotychczasowych członków, przejść kilkustopniową weryfikację wewnętrzną stowarzyszenia, która bada m.in. praktyki biznesowe w firmie, wzorce umów, udział reklamacji w ogóle oferowanych usług, opinie branżowe i konsumenckie o kandydacie oraz historię działalności pod kątem ewentualnych praktyk niedozwolonych. Procedura akcesyjna rozpoczyna się od spotkania z Zarządem Związku.

Kryteria przyjęcia do PZIP

 • prowadzenie działalności w branży pożyczkowej, z preferencją dotyczącą dominującego kanału sprzedaży przez on-line,
 • udzielanie pożyczek wyłącznie ze środków własnych, 
 • brak wpisów obecnie lub w przeszłości na listę ostrzeżeń KNF,
 • brak nałożonych przez UOKiK kar za istotne naruszenia praw konsumenta, lub powtarzających się kar za przewinienia mniejszej wagi,
 • działalność w formie spółki prawa handlowego,
 • brak osób skazanych w zarządzie, radzie nadzorczej lub kluczowym kierownictwie spółki,
 • brak trwających lub zakończonych postępowań prokuratorskich przeciwko spółce,
 • reklamacje konsumenckie na poziomie niższym niż 0,5% wszystkich zawartych umów w ubiegłym roku kalendarzowym,
 • rygorystyczne przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów wykonawczych,
 • brak powtarzających się zarzutów dot. oferty publikowanych na forach konsumenckich,
 • nienaganna opinia o firmie w środkach masowego przekazu,
 • poprawność obliczania wskaźnika RRSO zgodnie z metodologią rekomendowaną przez UOKiK,
 • jawność i czytelność wszystkich opłat dla konsumenta, w tym podawanie ich na stronie w sposób dostępny przed podpisaniem umowy,
 • poprawna i zgodna z przepisami ocena zdolności kredytowej przy wykorzystaniu danych z BIG-ów lub BIK,
 • niestosowanie reklamy ulotkowej na miejskich słupach i przystankach,
 • przestrzeganie dobrych praktyk branży windykacyjnej w samodzielnej działalności upominawczej,
 • poziomy cen pożyczek i kosztów windykacji nieprzekraczające średniej rynkowej,
 • niesugerowanie wykonywania działalności bankowej w jakikolwiek sposób,
 • znany i jawny właściciel, brak wątpliwych powiązań kapitałowych,
 • brak klauzul abuzywnych w umowach konsumenckich,
 • nienaganna opinia o przedsiębiorcy w branży,
 • deklaracja do stosowania najwyższych praktyk biznesowych i etycznych,
 • zaakceptowanie i stosowanie się do Statutu organizacji.

Narzędzia stosowane do weryfikacji kandydata

Rozmowa kwalifikacyjna, monitoring mediów archiwalnych, raport opinii konsumenckich, tajemniczy klient, analiza prawna konsumenckich dokumentów wew. kandydata, wywiad branżowy, ankieta członkowska z deklaracjami przestrzegania wymagań.

Ostateczną decyzję o przyjęciu lub nie kandydata podejmują dotychczasowi Członkowie, a zatwierdza ją Zarząd. Warunkiem przyjęcia nowego członka jest jednomyślna uchwała Zarządu.

Utrata członkostwa

Wykluczenie członka może nastąpić w przypadku stwierdzenia naruszeń prawa, rażących nieprawidłowości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, złamania Statutu lub niedostosowaniu się do uchwał Zarządu wzywających do usunięcia naruszeń. Formalne wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu.