» Komunikat Zarządu PZIP w sprawie wykluczenia spółki Loando (Affiliate44) z grona członków wspierających

Zarząd Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych jednogłośnie postanawia:

1)      Uchylić decyzję z dnia 11 października 2018 r. o zawieszeniu w prawach członka spółki Loando i wszystkich spółek powiązanych w tym Affiliate44,

2)      Wykluczyć dyscyplinarnie w trybie par. 21. art. 1d Statutu - członka wspierającego Związku - spółkę Loando i wszystkie marki powiązane, w tym Affiliate44, z grona Członków Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych,

3)      Wezwać zarząd Affliate44 do usunięcia wykrytych naruszeń i naprawienia szkód.

Uzasadnienie

W dniu 05. października 2018 r. Członek Związku spółka Vivus Finance wydała komunikat, w którym poinformowała, że wykryła mechanizm „cookie stuffing” zastosowany w sieci Affiliate44, będącej Członkiem Wspierającym Związku, co zostało 08. października 2018 r. potwierdzone w oświadczeniu zarządu Affiliate44 Sp. z o.o. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu Związku w dniu 11. października 2018 r. podjęto jednogłośną decyzję zabezpieczającą o zawieszeniu Affiliate44 w prawach członka oraz zwołaniu spotkania konsultacyjnego z Członkami i przedstawicielami branży afiliacyjnej. 18. października w siedzibie Związku odbyło się spotkanie, na którym zarząd Affiliate44 przedstawił wyczerpujące wyjaśnienia. Działając na podstawie zgromadzonych informacji i Statutu, w dniu 22. października Zarząd Związku postanowił cofnąć decyzję o zawieszeniu spółki Loando (i Affiliate44) w prawach członka oraz wykluczyć ją, wraz z markami powiązanymi, z grona członków wspierających Związku.

Wykryty przez Vivus Finance sp z o.o. mechanizm „cookie stuffing” mógł mieć wpływ na działalność i wyniki instytucji pożyczkowych, konkurencyjnych sieci afiliacyjnych oraz wydawców afiliacyjnych. Przedstawiciele wszystkich powyższych grup są reprezentowani w Związku. Od momentu potwierdzenia pierwszych doniesień Związek prowadził intensywne rozmowy zmierzające do poznania szczegółów i w efekcie wsparcia Stron w wypracowaniu satysfakcjonującego rynek rozstrzygnięcia. Zależy nam przy tym na przywróceniu stabilnych relacji pomiędzy przedstawicielami sektora pożyczkowego i afiliacyjnego. Niemniej już na tym etapie nie ma wątpliwości, że stosowanie metody „cookie dropping”/„cookie stuffing” jest naruszeniem zasad uczciwego obrotu i nie będzie akceptowane przez Związek oraz powinno spotkać się z adekwatną reakcją, przy uwzględnieniu dążenia do zabezpieczenia interesów uczestników rynku w przyszłości. W związku z powyższym Zarząd podjał decyzję o wymierzeniu najwyższej możliwej przewidzianej Statutem Związku kary w postaci wykluczenia w trybie natychmiastowym spółki Loando i marek, spółek powiązanych, w tym Affiliate44 z grona członków Związku.

 Ponadto wzywamy zarząd Affiliate44 do:

1.      Naprawienia szkód, które wykryty mechanizm „cookie staffing” mógł wyrządzić dla uczestników rynku.

2.      Wyciągnięcia konsekwencji personalnych wobec osób odpowiedzialnych za zaprojektowanie i wdrożenie mechanizmu „cookie staffing” w sieci Affiliate44.

3.      Zlecenia i poddania się niezależnemu audytowi zewnętrznemu oraz podanie do publicznej wiadomości wyników badania dotyczącego naruszonych procedur oraz wdrożonych mechanizmów kontroli uniemożliwiających zaistnienie podobnych naruszeń w przyszłości, w terminie do 3 miesięcy od dnia niniejszego wezwania.

4.      Wprowadzanie zasad compliance do spółek kontrolowanych przez właścicieli Affiliate44, mających na celu wyeliminowanie ewentualnego wewnętrznego konfliktu interesów pomiędzy podmiotami operującymi jako sieć afiliacyjna, wydawcy, white labele, porównywarki i inne.

Zarząd Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych

Jarosław Ryba, Ewa Wernerowicz, Rafał Gibczyński