Obowiązkowa rejestracja instytucji pożyczkowych!

Przypominamy, że 22 stycznia upływa termin składania wniosków o obowiązkową rejestrację przez instytucje pożyczkowe, które prowadziły działalność w dniu 22 lipca 2017 roku, czyli w dniu wejścia w życie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Ustawa ta wprowadziła obowiązkowy rejestr instytucji pożyczkowych prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Aby uniknąć kar z powodu działania wbrew przepisom ustawy, instytucje pożyczkowe, które nie złożyły wniosków o rejestrację będą musiały zakończyć swoją działalność z dniem 22 stycznia 2018 r. Instytucje, które powstały po 22 lipca 2017 roku zobowiązane są do uzyskania wpisu przed rozpoczęciem działalności.

Obowiązek wpisu obejmuje wszystkie podmioty spełniające definicję instytucji pożyczkowej: kredytodawca inny bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucja kredytowa lub oddział instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe SKOK oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, podmiot, którego działalność polega na udzielaniu kredytów konsumenckich w postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagrodzenia na zakup oferowanych przez niego towarów i usług.

Zgodnie z art. 89 ust. 1. ustawy o kredycie hipotecznym: Instytucje pożyczkowe prowadzące w dniu wejścia w życie ustawy działalność gospodarczą w zakresie udzielania lub dawania przyrzeczenia udzielenia kredytu konsumenckiego mogą kontynuować tę działalność bez spełnienia wymogu uzyskania wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, o którym mowa w art. 59aa ustawy zmienianej w art. 82, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Podmiot, który w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 22 stycznia 2018 roku, złoży wniosek o wpis do rejestru instytucji pożyczkowych może kontynuować działalność bez wpisu do rejestru do dnia rozpatrzenia jego wniosku. KNF ma 6 miesięcy na rozpatrzenie wniosków "starych" instytucji pożyczkowych i 14 dni na rozpatrzenie wniosków instytucji rozpoczynających działalność. 

Rejestr Instytucji Pożyczkowych KNF dostępny jest tutaj.

Szczegółowe informacje nt. wymogów przy ubieganie się o wpis do rejestru znajdują się tutaj.