» Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez podmiot wpisany do rejestru Instytucji Pożyczkowych KNF

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych w ramach statutowej działalności prowadzi, między innymi, bezpłatną pomoc dla konsumentów na rynku pożyczkowym. Podczas jednej z interwencji Związek otrzymał prośbę od konsumenta o zrecenzowanie treści umowy pożyczki zawartej z przedsiębiorcą niebędącym Członkiem Związku.

hammer-1707735_1920.jpg

Po analizie treści umowy przez dział prawny PZIP oraz zewnętrzną kancelarię prawną, Związek powziął uzasadnione przypuszczenie, że przedsiębiorca wskazany w umowie, wpisany do rejestru instytucji pożyczkowych KNF oraz rejestru pośredników kredytowych KNF prawdopodobnie wykonuje również działalność ubezpieczeniową, nie będąc zakładem ubezpieczeń (brak wpisu we właściwym rejestrze). Co więcej spółka wskazana jako ubezpieczyciel pożyczki, pobiera z tego tytułu “składkę ubezpieczeniową”, która w ocenie Związku, może służyć wyłącznie pobraniu wynagrodzenia ponad limit maksymalnych kosztów pożyczki przewidziany przez ustawę o kredycie konsumenckim.

W związku z powyższym w dniu 07. listopada 2018 prezes Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych zawiadomił Komisję Nadzoru Finansowego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przez przedsiębiorcę wykonującego działalność pożyczkową. Zawiadomienie jest złożone w związku z prowadzeniem przez KNF tzw. listy ostrzeżeń publicznych oraz uprawnieniami kontrolnymi Komisji wobec podmiotów podejrzewanych o wykonywanie działalności ubezpieczeniowej bez licencji.

Ponieważ analiza treści umowy wskazywała na obecność innych naruszeń: m.in. pobieranie odsetek wyższych niż dopuszczalne przez Kodeks Cywilny oraz żądanie opłat wstępnych, które nie są standardem rynkowym, po dalszej analizie dostępnych publicznie opinii i skarg konsumentów na ww. podmiot, Prezes PZIP podjął decyzję o powiadomieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o możliwych nieprawidłowościach.

Ponadto Związek udzielił konsumentowi wyczerpującej odpowiedzi, zawierającej analizę przesłanej treści umowy oraz porady związane z jej właściwym wykonaniem wraz ze wskazaniem na ewentualną możliwość odstąpienia od niej. Związek stale monitoruje rynek instytucji pożyczkowych, również poprzez zbieranie skarg i zapytań bezpośrednio od konsumentów. W przypadku odnotowania działalności wykonywanej niezgodnie z przepisami, Związek każdorazowo informuje o tym właściwe organy nadzoru.