» PZIP popiera włączenie zawodów doradcy finansowego i bankowego do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Ministerstwo Finansów zwróciło się o opinię na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej dla zawodów obejmujących „informowanie o produktach finansowych”, „oferowanie produktów finansowych” oraz „oferowanie produktów i usług bankowych”.

 W opinii PZIP włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji profesji, których kompetencje obejmują rzetelne informowanie o produktach finansowych i bankowych, jest inicjatywą pożądaną i potrzebną. Zawody finansowe wymagają określonych kompetencji z zakresu prawa i ekonomii i w opinii PZIP szczegółowa klasyfikacja obejmująca umiejętności, którymi powinny cechować się osoby zajmujące informowanie o produktach finansowych oraz bankowych, z uwzględnieniem fundamentów etycznych, przyczyni się do podniesienia prestiżu zawodów finansowych, jak również przełoży się na wzrost jakości świadczonych usług.

 W związku z powyższym, PZIP wydał pozytywne rekomendacje dla wniosków o włączenie zaproponowanych kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 Zintegrowany System Kwalifikacji to platforma rządowa, która wprowadza jednolite ramy kwalifikacji dla poszczególnych profesji. Pozwala ona na zapoznanie się z wymogami dla pracowników wykonujących dane czynności zawodowe. W Polsce kwalifikacje nadawane są w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego, ale także przez stowarzyszenia i organizacje branżowe.

 Umieszczenie szczegółowego opisu danej kwalifikacji w ramach ZSK pozwala na określenie kompetencji potrzebnych do wykonywania danej profesji – co jest istotne zarówno dla osób planujących swoją karierę zawodową, jak również pracodawców poszukujących pracowników. W ramach zintegrowanego systemu kwalifikacji większego znaczenia nabierają konkretne efekty uczenia się, czyli umiejętności i kompetencje, a także to jak są one wykorzystywane w życiu zawodowym i społecznym.