Stanowisko Związku Firm Pożyczkowych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

W ocenie ZFP zrozumienie budzi chęć zdecydowanej reakcji Ministerstwa Sprawiedliwości w celu zaostrzenia i doprecyzowania przepisów dotyczących karania przestępstwa ewidentnej lichwy.  Mocne uderzenie w przedstawicieli półświatka przestępczego jest oczekiwane przez rynek legalnie działających instytucji pożyczkowych, gdyż to właśnie przykłady nadużyć występujących w szarej i czarnej strefie niszczą reputację legalnych przedsiębiorstw finansowych.

Wyrażając kierunkowe poparcie do działań zmierzających do ochrony praw konsumenta, sygnalizujemy, że w trakcie analizy prawnej proponowanej nowelizacji i jej uzasadnienia nasz niepokój wzbudziło ujęcie problemu, w którym Projektodawca proponuje bardzo daleko idące zmiany, na podstawie przykładów odwołujących się do już nieaktualnego stanu prawnego i selektywnie dobranych regulacji zagranicznych. Mamy nadzieję, że dane i fakty przytaczane w niniejszym piśmie pozwolą lepiej zrozumieć profil działalności przedsiębiorców przez nas reprezentowanych oraz przekonają do odstąpienia od kroków regulacyjnych, które mogłyby w efekcie zakończyć działalność sektora internetowego kredytu konsumenckiego, z którego usług z powodzeniem korzysta 1,5 mln Polaków, nie zgłaszając przy tym żadnych masowych zastrzeżeń co do charakteru oferowanych produktów.

Zwracamy również uwagę, że rynek legalnie działających instytucji pożyczkowych został już uregulowany na wielu płaszczyznach, a wraz z wejściem w życie przepisów o Rejestrze Instytucji Pożyczkowych przy KNF – będzie już w praktyce w pełni nadzorowany przez Państwo.

ZFP zwraca uwagę na fakt, że społeczeństwo i media w poszukiwaniu skrajności i sensacji często nadużywają pojęcia „lichwy”, które w odniesieniu do instytucji pożyczkowych jest błędną i krzywdzącą heurystyką bazującą na mitach wynikających z niedostatecznego poziomu poinformowania Polaków w zakresie obowiązującego w Polsce prawa, a przede wszystkim skutków ekonomicznych i karnych wynikających z jego nieprzestrzegania.

W swoim stanowisku ZFP podkreśla, że legalnie działające Instytucje Pożyczkowe nie mają żadnej motywacji do działania wbrew interesom konsumentów. Umowy zawierane są dobrowolnie, z pełnym i jasnym przedstawieniem kosztów, terminów spłaty oraz skutków niewywiązania się z umowy.

Pełna wersja stanowiska do pobrania