Stanowisko Związku Firm Pożyczkowych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

W ocenie ZFP zrozumienie budzi chęć zdecydowanej reakcji Ministerstwa Sprawiedliwości w celu zaostrzenia i doprecyzowania przepisów dotyczących karania przestępstwa ewidentnej lichwy.  Mocne uderzenie w przedstawicieli półświatka przestępczego jest oczekiwane przez rynek legalnie działających instytucji pożyczkowych, gdyż to właśnie przykłady nadużyć występujących w szarej i czarnej strefie niszczą reputację legalnych przedsiębiorstw finansowych.

Wyrażając kierunkowe poparcie do działań zmierzających do ochrony praw konsumenta, sygnalizujemy, że w trakcie analizy prawnej proponowanej nowelizacji i jej uzasadnienia nasz niepokój wzbudziło ujęcie problemu, w którym Projektodawca proponuje bardzo daleko idące zmiany, na podstawie przykładów odwołujących się do już nieaktualnego stanu prawnego i selektywnie dobranych regulacji zagranicznych. Mamy nadzieję, że dane i fakty przytaczane w niniejszym piśmie pozwolą lepiej zrozumieć profil działalności przedsiębiorców przez nas reprezentowanych oraz przekonają do odstąpienia od kroków regulacyjnych, które mogłyby w efekcie zakończyć działalność sektora internetowego kredytu konsumenckiego, z którego usług z powodzeniem korzysta 1,5 mln Polaków, nie zgłaszając przy tym żadnych masowych zastrzeżeń co do charakteru oferowanych produktów.

Zwracamy również uwagę, że rynek legalnie działających instytucji pożyczkowych został już uregulowany na wielu płaszczyznach, a wraz z wejściem w życie przepisów o Rejestrze Instytucji Pożyczkowych przy KNF – będzie już w praktyce w pełni nadzorowany przez Państwo.

ZFP zwraca uwagę na fakt, że społeczeństwo i media w poszukiwaniu skrajności i sensacji często nadużywają pojęcia „lichwy”, które w odniesieniu do instytucji pożyczkowych jest błędną i krzywdzącą heurystyką bazującą na mitach wynikających z niedostatecznego poziomu poinformowania Polaków w zakresie obowiązującego w Polsce prawa, a przede wszystkim skutków ekonomicznych i karnych wynikających z jego nieprzestrzegania.

W swoim stanowisku ZFP podkreśla, że legalnie działające Instytucje Pożyczkowe nie mają żadnej motywacji do działania wbrew interesom konsumentów. Umowy zawierane są dobrowolnie, z pełnym i jasnym przedstawieniem kosztów, terminów spłaty oraz skutków niewywiązania się z umowy.

Pełna wersja stanowiska do pobrania

Uwagi Związku Firm Pożyczkowych – Związku Pracodawców do projektu z dnia 14 października 2016 r. Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Projekt ustawy w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającej dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz. U. L 60 z 28.02.2014 r., s. 34). ZFP pozytywnie opiniuje, zmodyfikowany po konferencji uzgodnieniowej, projekt ustawy, w zakresie ograniczenia grupy podmiotów uprawnionych do udzielania kredytów hipotecznych do licencjonowanych banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Instytucje pożyczkowe są ważnym elementem na rynku kredytu konsumenckiego, gdzie pełnią pozytywną rolę, wypełniając luki wobec sektora bankowego, ale w żadnej mierze, z racji braku dostępu do taniego kapitału na równi z podmiotami nadzorowanymi, nie mogą prowadzić równorzędnej konkurencji w obrębie kredytów hipotecznych. W praktyce wartość pozabankowego rynku kredytu konsumenckiego to ok. 6 mld zł, podczas gdy wartość „rynku” pozabankowowych pożyczek hipotecznych szacujemy na kilkadziesiąt milionów złotych – udzielanych głównie przez osoby fizyczne. W naszej ocenie to niebankowe pożyczki zabezpieczane na nieruchomościach są generatorem największych problemów gospodarstw domowych dotkniętych zjawiskiem przekredytowania. Dlatego raz jeszcze, wyrażamy poparcie dla propozycji Narodowego Banku Polskiego, dotyczącej zastrzeżenia możliwości oferowania kredytów i pożyczek na zakup i pod zabezpieczenie nieruchomości dla wyłącznej kompetencji banków i SKOK-ów.

Pełna opinia do pobrania.

Rynek pożyczkowy trzy miesiące po regulacji - raport

Celem badania było sprawdzenie wpływu nowych regulacji prawnych i instytucjonalnych na działalność firm pożyczkowych w Polsce w okresie od 1 czerwca 2015 roku do 31 maja 2016 roku. Celowo pytania dotyczą również okresu sprzed wejścia regulacji w życie, ponieważ chcieliśmy zweryfikować działania dostosowawcze firm pożyczkowych podjęte w trakcie trwania vacatio legis Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015. o zmianie ustawy o nadzorze finansowym oraz niektórych innych ustaw. Badanie przeprowadzono w dniach 3-6 czerwca za pośrednictwem ankiety internetowej, którą wypełniło 40 podmiotów działających na rynku pożyczkowym. Do udziału w badaniu zaproszono firmy zapisane do Rejestru Firm Pożyczkowych. Organizatorem badania jest Związek Firm Pożyczkowych przy współpracy z Fundacją Rozwoju Rynku Finansowego. Wstępne wyniki badania zostały opublikowane w dzienniku Rzeczpospolita 15 czerwca 2016 roku.

Raport do pobrania tutaj.

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego

Uwagi dotyczą rozporządzenia projektowanego przez Ministra Finansów do ustawy o Rzeczniku Finansowym, które dotyczy zasad ustalania i dokonywania wpłat składek od instytucji nadzorowanych na rzecz Biura Rzecznika. Związek zwraca uwagę na konieczność doprecyzowania zasad ustalania sumy aktywów firm pożyczkowych, identyczną metodą rachunkową dla wszystkich instytucji pożyczkowych, aby uniknąć rozbieżności w sposobie ustalania wysokości składki.

Pełna treść dokumenty do pobrania tutaj.

Uwagi do Projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Druk 3460)

Opiniowany Projekt jest efektem niemal dwuletnich prac Ministerstwa Finansów, które podjęło próbę implementacji rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej. Związek Firm Pożyczkowych brał udział w procesie konsultacji zarówno nad założeniami jak i samym projektem ustawy, zawsze popierając koncepcje mające na celu zwiększenie profesjonalizmu firm pożyczkowych oraz przyznanie realnej i skutecznej ochrony konsumentom. ZFP postulował ponadto samoregulację branży, wyrażoną w określeniu wyższych wymogów formalnych, stawianych instytucjom pożyczkowym.

W toku prac nad założeniami do Projektu kilkukrotnie zmieniano koncepcję limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Ostatnia zmiana nastąpiła w marcu 2014 r. i – co należy podkreślić – nie została skonsultowana z interesariuszami. Mimo licznych zastrzeżeń, odnoszących się do zaproponowanej wówczas formuły limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego oraz protestów, wszystkich – za wyjątkiem jednego – interesariuszy strony biznesowej, formuła ta została finalnie zaakceptowana przez Radę Ministrów.

Kolejną istotną zmianą była decyzja o usunięciu z projektu zapisów o rejestrze firm pożyczkowych, przeciwko której stanowczo, lecz bezskutecznie protestowaliśmy. Zarówno w toku konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Finansów, jak również w uzasadnieniu do Projektu nie wykazano związku pomiędzy zaproponowaną formułą regulacji, a możliwością osiągnięcia założonych celów.

Dodatkowe wątpliwości budzi niedokonanie przez projektodawcę obiektywnej analizy impact assessnent i oparcie rozwiązań zaproponowanych w Projekcie na – obarczonej wieloma błędami – interpretacji raportów dostarczonych przez interesariuszy. Z wniosków stanowiących podstawę zaproponowanych przepisów, wiele zostało sformułowanych na podstawie niezweryfikowanych hipotez co do stanu faktycznego.

Najbardziej kontrowersyjnym jest jednak fakt, iż projektowane przepisy opierają się na dyskryminujących założeniach, stanowiących wprost naruszenie zasady obiektywizmu oraz norm stanowiących zasady konstytucyjne. Trudno bowiem inaczej określić propozycje, które w nieuzasadniony sposób faworyzują określony model biznesowy – tym samym chroniąc interesy podmiotów stosujących ten model biznesowy – kosztem pozostałych podmiotów będących adresatami nowej regulacji.

Pełne treść opinii dostępna po kliknięciu tutaj.

Opinia prawna do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Związek Firm Pożyczkowych z uwagą zapoznał się z treścią Projektu ustawy – Prawo działalności gospodarczej, który bywa również określany mianem „Konstytucji dla przedsiębiorców”. Zdaniem Związku podjęcie nad nią prac wskazane, a doregulowanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej – tak, aby to przedsiębiorca zajmował centralną pozycję w regulacji, która będzie miała charakter horyzontalny – zasługuje na pełne poparcie. Związek zwraca jednak uwagę na fakt, iż zmiana otoczenia prawnego to za mało, aby zrealizowana została misja Ministerstwa Gospodarki, tj. stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Uchwalenie „Konstytucji dla przedsiębiorców” może być pierwszym krokiem w kierunku stworzenia nie tyle najlepszych, co po prostu przyjaznych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Oprócz modyfikacji lub tworzenia nowych norm prawnych, konieczna jest jednak również modyfikacja zasad stosowania prawa przez organy administracji oraz zasad odpowiedzialności osób w nich zatrudnionych. W tym kontekście warto wspomnieć o preambule do Projektu, która ma szansę stać się kluczem do interpretacji przepisów prawa, tak aby odejść od formuły „co nie jest dozwolone, jest zakazane” na rzecz „co nie jest zakazane, jest dozwolone”. W naszej ocenie, podjęta przez Ministerstwo Gospodarki próba utworzenia kompleksowej regulacji, mającej za przedmiot prowadzenie działalności gospodarczej jest zasadna i zasługuje na kierunkowe poparcie.

Pełna treść opinii prawnej ZFP do pobrania tutaj.

Opinia prawna do Projektu założeń o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

W Projekcie proponuje ustalenie odsetek ustawowych za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 6 punktów procentowych z dodatkową możliwością zastrzeżenia odsetek wyższych (jednak nie wyższych niż wartość dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie). W ocenie Związku propozycja Ministerstwa Gospodarki jest godna rozważenia i trafnie odpowiada na potrzeby wierzycieli jak i dłużników. Rozwiązanie to tworzy stabilne warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ zabezpiecza zarówno wierzycieli – przed ustaleniem stóp procentowych NBP na zbyt niskim poziomie, natomiast konsumentów – przed ustaleniem stóp procentowych NBP na poziomie zbyt wysokim.

Pełna treść opinii prawnej ZFP do pobrania tutaj.

Badanie: Regulacyjna rola osobowości w kontekście problematycznych zachowań finansowych.

Wir zadłużeń polskich konsumentów jest od pewnego czasu tematem debat publicznych oraz biznesowych. Niezależnie od wdrażania procedur związanych z ryzykiem kredytowym, w formie różnorodnych systemów oceny ów ryzyka, debata nadal jest gorąca. Pomimo rozwoju technologii oceny ryzyka,  regulacji prawnych oraz siły windykacji należności,  ludzie nie radzą sobie z regulacją swoich finansów. Ze względu na potrzebę wyjaśnienia roli czynników psychologicznych odpowiedzialnych za brak spłat zobowiązań, dokonano przeglądu bieżących badań i dokonano ich replikacji w formie zestawienia wielu cech w jednym badaniu. W pracy przyjęto psychometryczne podejście pomiaru cech osobowości i problematycznych zachowań finansowych. Projekt pokazuje siłę wpływu psychotyzmu, odraczania gratyfikacji, umiejscowienia poczucia kontroli, poszukiwania doznań, poczucia skuteczności oraz potrzeby aprobaty społecznej na problematyczne zachowania finansowe. Praca jest inspiracją dla podmiotów biznesowych, których ocena ryzyka finansowego konsumenta jest podstawą utrzymania się na rynku i zysku. Podejście psychometryczne pomiaru cech osobowości włączone do systemu oceny ryzyka, może zwiększać zaufanie do klienta oraz spełniać etyczne standardy dotyczące tego, że ludzie nie mający potencjału osobowościowego mają mniejszą szansę na regulację swoich zobowiązań i finansów oraz, z większym prawdopodobieństwem, mogą popaść w wir zadłużeń.  

Autorem badania jest Konrad Hryniewicz, metodolog.pl

>>> pełna treść badania Regulacyjna rola osobowości w kontekście problematycznych zachowań finansowych.  

Raport: Wpływ regulacji na bezpieczeństwo obligacji firm pożyczkowych

Ostateczny kształt regulacji dla rynku pożyczek pozabankowych wciąż nie jest znany, ale w perspektywie dwóch lat należy oczekiwać gruntownych zmian w sposobie działania firm z sektora, pisze Michał Sadrak, analityk serwisu Obligacje.pl w raporcie "Możliwy wpływ uregulowania rynku firm pożyczkowych na sytuację finansową emitentów obligacji".

- Jeśli nowe uregulowania weszłyby w niezmienionej formie, to firmy pożyczkowe stanęłyby przed wyzwaniem znalezienia sposobu na zachowanie dotychczasowej rentowności. Chodzi zarówno o dostosowanie oferty produktowej, jak i uzyskanie korzystnych interpretacji prawnych. Jedno i drugie, na co wskazują pierwsze działania podmiotów z branży, jest możliwe do osiągnięcia - czytamy w raporcie.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że nowe przepisy mogłyby wejść w życie dopiero za kilkanaście miesięcy, być może dopiero za dwa lata. Dla posiadaczy większości już wyemitowanych przez firmy pożyczkowe obligacji ryzyko po stronie nowych regulacji jest więc niewielkie lub żadne. O pewnym ryzyku można mówić dopiero w przypadku nowych emisji na okres dwóch lat lub dłużej.

Raport do pobrania z serwisu Obligacje.pl po kliknięciu tutaj

Autor raportu: Michał Sadrak, źródło: Obligacje.pl

Opinia prawna do projektu założeń ustawy o kredytach mieszkaniowych

Konsultowany projekt założeń do projektu ustawy o kredytach związanych z nieruchomościami wiąże się z koniecznością transpozycji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającej dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010.

Związek Firm Pożyczkowych, rozumiejąc konieczność transpozycji Dyrektywy, popiera kierunkowo projektowane zmiany. W ocenie ZFP implementowane przepisy uregulują bardzo ważny obszar i istotnie wzmocnią ochronę konsumentów. W końcu, dzięki wyodrębnieniu z zakresu ustawy o kredycie konsumenckim kredytów hipotecznych, istotne utrudnienia w swojej działalności napotkają przedsiębiorcy, którzy pod pozorem działalności pożyczkowej dopuszczają się wielu nadużyć lub wręcz czynów zabronionych, powodując tym samym zagrożenie dla konsumentów oraz legalnych i transparentnych kredytodawców. Wejście w życie przepisów o kredytach związanych z nieruchomościami jest szansą na „ucywilizowanie” całego sektora pozabankowego, w którym zostaną wyodrębnione dwa segmenty – regulowane ustawą o kredycie konsumenckim oraz ustawą o kredytach związanych z nieruchomościami. Wszystko to za sprawą postulowanego, spójnego podejścia do rynku pożyczek pozabankowych dla konsumentów, które należy ocenić pozytywnie. 

Pełna opinia do pobrania tutaj.

Pytania i odpowiedzi na temat Rejestru Firm Pożyczkowych

Pytania i odpowiedzi na temat Rejestru.

Czy w Rejestrze są tylko firmy związkowe? 

Nie. W rejestrze są wszystkie ogólnopolskie firmy pożyczkowe, co do których nie ma wątpliwości, że udzielanie pożyczek dla konsumentów jest ich podstawową działalnością gospodarczą.

Ile firm znajduje się w Rejestrze?

W dniu uruchomienia w bazie jest blisko 100 ogólnopolskich podmiotów, co do których nie ma wątpliwości, że prowadzą działalność pożyczkową dla konsumentów. Zgłoszenia od firm działających lokalnie będą weryfikowane, a baza będzie uzupełniana.

Dla kogo przeznaczony jest Rejestr?

Rejestr jest przeznaczony dla konsumentów. Umożliwi wyszukanie i sprawdzenie danych rejestrowych największych firm pożyczkowych, których sprzedaż odpowiada za ponad 95% pokrycia rynku.

Jakie informacje znajdują się w Rejestrze?

Wpisy zawierają dane rejestrowe firm, które wykonują czynności pożyczkowe oraz dodatkowe informacje z zakresu bezpieczeństwa transakcji, istotne dla konsumenta.

Jakie firmy nie będą wpisywane do bazy?

W Rejestrze nie są ujęte firmy, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, pseudopożyczkowego charakteru działalności, a więc działalności ukierunkowanej w szczególności na: - wyzyskanie bezzwrotnych opłat wstępnych; - doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzania mieniem przez stworzenie wrażenia możliwości uzyskania finansowania przez osoby bez zdolności kredytowej; - oferowanie pożyczki lub kredytu bez faktycznej możliwości ich udzielenia; - wyzyskanie danych osobowych, bez możliwości usunięcia ich z bazy oraz - podejrzewane o prowadzenie działalności bankowej bez licencji. Ze względu na kierunek regulacji sektora, do Rejestru nie będą wpisywane również inne formy prawne niż spółki kapitałowe.

Ile kosztuje wpis do Rejestru i korzystanie z niego?

Wpis do Rejestru i korzystanie z niego są bezpłatne. Właściciel bazy danych i strony na której publikowane są informacje, nie planuje zmieniać tego w przyszłości.

Co powinno zawierać zgłoszenie o wpis do Rejestru?

Firmy pożyczkowe, które do tej pory nie znalazły się w rejestrze będą dopisywane po weryfikacji na podstawie zgłoszeń zawierających: projekt umowy, tabele opłat i prowizji, regulamin stron internetowych, formularz informacyjny dla przykładu reprezentatywnego, ankietę oraz wypis z KRS.

Czy wpisana firma może zażądać wykreślenia?

Wykreślenie z bazy na wniosek wpisanej firmy jest możliwe, ale w miejscu wpisu pojawi się na ten temat stosowna adnotacja, o tym że firma pożyczkowa zażądała usunięcia informacji na swój temat.

Dlaczego Związek Firm Pożyczkowych powołał własny Rejestr Firm Pożyczkowych?

Powołanie rejestru branżowego przez ZFP jest wyrazem protestu przeciwko wykreśleniu z projektu nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym przepisów tworzących publiczny rejestr działalności pożyczkowej. Związek nadal popiera stworzenie państwowego Rejestru w Ministerstwie Gospodarki.

W jakiej formie prawnej działa baza?

Właścicielem bazy jest Rejestr Firm Pożyczkowych sp. z o.o. należąca w całości do ZFP.

W ramach Rejestru zapowiedziano działanie Programu Ochrony Konsumenta i systemu Bezpieczny Dowód, kiedy te projekty wystartują?

System Bezpieczny Dowód (SBD) jest jednym z elementów Programu Ochrony Konsumenta (POK). Celem POK jest podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa klientów firm biorących udział w Programie. Prace zarówno nad SBD jak i całym Programem będą prowadzone w 2015 r., a do udziału zostaną zaproszone wszystkie chętne firmy pożyczkowe.

Czy Rejestr pod patronatem Związku Firm Pożyczkowych może być prowadzony w sposób bezstronny? 

Tak, wszystkie firmy są wpisane w sposób jednakowy. Rejestr nie podejmuje się oceny jakości poszczególnych wpisów lub ofert. Wpis do Rejestru świadczy jedynie o tym, że zgodnie z wiedzą jego operatora, wpisane przedsiębiorstwa świadczą usługi pożyczkowe.

Czy Rejestr jest projektem zamkniętym?

Nie, po pierwszej fazie zakładającej uruchomienie bazy, planowany jest dalszy jej rozwój i poszerzenie o dalsze informacje. Współpraca przy projekcie otwarta jest dla wszystkich reprezentantów branży i przedstawicieli organizacji konsumenckich.

Czy w ramach Rejestru będą prowadzone dodatkowe działania dla branży?

Wszystkie firmy umieszczone w Rejestrze zostaną zaproszone do udziału w cyklicznych badaniach na temat rynku. Ich celem jest przedstawienie pełnego i prawdziwego obrazu branży, którego do tej pory brakowało. 

 

 

Uwagi do projektu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe i niektórych innych ustaw

Związek Firm Pożyczkowych brał udział w procesie konsultacji nad założeniami do Projektu ustawy, popierając koncepcje mające na celu zwiększenie profesjonalizmu firm pożyczkowych oraz przyznanie realnej i skutecznej ochrony konsumentom – zwłaszcza przed działaniem oszustów. Kierując się zasadami wolnorynkowymi, ZFP postulował samoregulację branży, wyrażoną w określeniu wymogów formalnych, stawianych instytucjom pożyczkowym oraz sprzeciwiając się ingerencji państwa w oferowany konsumentom produkt, który podlega ich ocenie i weryfikacji.

W toku prac nad założeniami do Projektu ustawy kilkukrotnie zmieniano koncepcję, odnoszącą się do budzącej największe kontrowersje – zarówno dla konsumentów jak i instytucji pożyczkowych – kwestii limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Ostatnia zmiana, stanowiąca zaprzeczenie wypracowanego do tego czasu stanowiska, nastąpiła w marcu 2014 r. i – co należy podkreślić – nie została skonsultowana z interesariuszami. Mimo licznych zastrzeżeń, odnoszących się do zaproponowanej wówczas formuły limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego oraz protestów interesariuszy reprezentujących stronę biznesową, formuła ta została finalnie zaakceptowana przez Radę Ministrów, a obecnie została zawarta w Projekcie ustawy. Kolejną istotną zmianą, która nie została skonsultowana była decyzja o usunięciu zapisów o rejestrze firm pożyczkowych, przeciwko czemu stanowczo, acz bezskutecznie protestowaliśmy.

Pełne stanowisko ZFP do pobrania tutaj.

GUS: działalność pośredników kredytowych 2013

GUS prezentuje wyniki corocznego badania przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego. Badaniem zostało objętych 118 przedsiębiorstw prowadzących działalność w 2013 r. Wśród nich było 25 spółek akcyjnych, 62 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a pozostałe 31 firm to inne formy spółek. W 92 firmach głównymi udziałowcami były osoby prawne i osoby prywatne spoza sektora finansowego, w 26 instytucje finansowe, w tym 8 firm było kontrolowane przez banki. W grupie badanych podmiotów pośrednictwa kredytowego 25 firm należało do grup kapitałowych. Spośród całej zbiorowości, 64 badane podmioty pośredniczyły w udzielaniu kredytów i pożyczek we współpracy z bankami, 50 udzielało wyłącznie pożyczek ze środków własnych, a 4 firmy prowadziły działalność mieszaną, tj. współpracowały z bankami i jednocześnie udzielały pożyczek ze środków własnych. Trzydzieści dziewięć przedsiębiorstw zajmowało się pośrednictwem kredytowym, jako jedynym rodzajem prowadzonej działalności, w 52 pośrednictwo kredytowe było działalnością dominującą, a w 27 podmiotach było działalnością uboczną.

Raport do pobrania po kliknięciu tutaj.

Raport GUS za 2012 r. do pobrania tutaj.

Opinia ZFP ws. wdrożenia dyrektywy hipotecznej

Ustawa o kredycie hipotecznym, a regulacja sektora pozabankowego

Przedstawiamy opinię Związku Firm Pożyczkowych w ramach prac w grupie roboczej w Ministerstwie Finansów nad projektem założeń przepisów wdrażających dyrektywę hipoteczną. Dyrektywa jest dokumentem przyjętym przez organy unijne 4 lutego 2013 r. Państwa członkowskie mają czas do marca 2016 r. na wdrożenie jej zapisów do swoich porządków prawnych. Głównym celem dyrektywy jest wewnątrzunijne uporządkowanie przepisów dotyczących kredytów zabezpieczanych hipotecznie.

Przy okazji wdrożenia tych przepisów, Ministerstwo Finansów postuluje dalsze prace nad regulacją sektora mikropożyczek pozabankowych. Firmy pożyczkowe miałby podlegać rejestracji w publicznym rejestrze oraz podlegać nadzorowi KNF. Postulowane są również wymogi kapitałowe i organizacyjne, podobne do tych zaproponowanych w pracach nad nowelizacją ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, prawo bankowe i kilku innych ustaw.

Pełna opinia Związku Firm Pożyczkowych do pobrania tutaj.

Raport "Pożyczki w internecie"

Raport Interaktywnie.com: Pożyczki w internecie

Rynek pożyczek w Polsce w 2013 roku wart był około trzy miliardy złotych, czyli ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. Ogromny udział w całej sumie - aż dwie trzecie - mają już pożyczki udzielane przez internet. Rynek rośnie, rola internetu także i tylko stan naszej wiedzy ciągle jest na zastraszająco niskim poziomie.

Usługi finansowe znamy ale bardzo powierzchownie. O ile o kredytach słyszał niemal każdy, bo też większość z nas aktywnie z nich korzysta, o tyle o pojęciu RRSO słyszał co piaty z nas. Co trzeci uważa, że najwięcej zarobi trzymając pieniądze na lokacie, ale co piaty uważa, że w banku w ogóle nie jest bezpiecznie i nie ma jak stara, dobra skarpeta.

- Przeciętny Kowalski jest zdezorientowany, bo nie potrafi odróżnić instytucji godnej zaufania od firmy-krzak - uważa Jarosław Ryba, prezes zarządu Związku Firm Pożyczkowych. - Będzie tak dopóki w szkołach średnich nie wprowadzimy powszechnej i praktycznej edukacji finansowej. Z drugiej strony należy tak uregulować usługi finansowe, aby z reklam i umów wyeliminować drobny druczek i wszechobecne gwiazdki.

Wyniki sprzedaży w ZFP po I kw. 2014

Wyniki sprzedaży w ZFP po I kw. 2014

Rozwój rynku w I kw. 2014 r. jest bardzo dynamiczny i wskazuje na utrzymanie   trendu w nastpnym kwartale. Prognozowane tendencje produktowe w nastpnych okresach dotyczdalszego wzrostu redniej kwoty poyczki, który wynika z rozszerzania oferty liderów rynku, o poyczki na wysze kwoty i o dłuszych terminach spłaty. Niski poziom poyczek utraconych jest specyfiktego segmentu rynku, która wynika z przeciętnie  niskiej łącznej kwoty zobowizania, łatwego dostpu do moliwoci prolongaty lub restrukturyzacji zadłuenia i skutecznych procedur upominawczych. 

Pełny raport do pobrania tutaj

Opinia w sprawie projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Pismo do Ministerstwa Gospodarki w ramach konsultacji społecznych.

W związku z pracami nad projektem założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Związek Firm Pożyczkowych przekazał do Ministerstwa Gospodarki swoje uwagi.

Opinia do projektu ustawy prawo restrukturyzacyjne w zakresie propozycji zmian w przepisach ustawy prawo upadłościowe i naprawcze dotyczące tzw. upadłości konsumenckiej.

Pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach konsultacji społecznych.

W związku z pracami nad projektem ustawy Prawo restrukturyzacyjne, Związek Firm Pożyczkowych przekazał do Ministerstwa Sprawiedliwości swoje uwagi.

Pierwsze Badanie produktów, kosztów i obsługi pożyczek internetowych.

Raport: Mikropożyczki w Polsce

Raport przedstawia wyniki Pierwszego Badania produktów, kosztów i obsługi pożyczek internetowych.

Przedmiotem analizy jest rynek krótkoterminowych mikropożyczek oferowanych osobom fizycznym, w literaturze i praktyce rynków finansowych definiowanych jako payday lending.

Na polskim rynku typowy okres kredytowania wynosi do 30 dni. Pożyczki tego typu są spłacane jednorazowo lub – na wniosek klienta – przedłużane na następny okres. Często mikropożyczki nie są oprocentowane, a ich całkowitym kosztem jest prowizja powiększająca kwotę spłacaną na koniec okresu kredytowania.

Precyzyjne zdefiniowanie produktu i rynku jest niezwykle ważne, gdyż – ze względu na mnogość oferowanych na rynku produktów pożyczkowych o różnym okresie kredytowania oraz sposobie spłaty, a także zbyt daleko idące uproszczenia – może dochodzić do uogólnień i wniosków nieuzasadnionych stanem faktycznym.

Badanie „Mikropożyczki w Polsce” przeprowadzono we wrześniu i październiku 2013 roku wśród internetowych firm pożyczkowych – członków i kandydatów na członków Związku Firm Pożyczkowych. Firmy zrzeszone w Związku Firm Pożyczkowych (ZPF) reprezentują ponad 2/3 rynku pożyczek pozabankowych w Polsce, udzielanych w całości przez kanały elektroniczne. Badanie i raport stworzył zespół analityków pod kierunkiem dr. Łukasza Gębskiego – wykładowcy i pracownika naukowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

IAR: Analiza skutków regulacji rynku pożyczkowego

Raport: Analiza Skutków Regulacji

Raport został przygotowany przez Instytut Analiz Rynkowych na zlecenie Związku Firm Pożyczkowych. Celem raportu było zbadanie jak nowe regulacje wpłyną na kształtowanie się cen na rynku pozabankowego kredytu konsumenckiego w kanale internetowym. 

Jak wynika z badania, cena przeciętnej mikropożyczki w kanale internetowym wzrośnie o 42,03 zł. Przeciętny koszt udzielenia mikropożyczki wynosi obecnie 172,85 zł. Po regulacji wzrośnie do 214,88 zł. Średnia wartość internetowej mikropożyczki to 449 zł wśród nowych klientów. Oznacza to, że po wejściu w życie regulacji zapłacą oni przeciętnie więcej o 9,3 proc.

Przepisy mają na celu podniesienie poziomu ochrony konsumenta na rynku pozabankowym oraz wyeliminowanie skrajnie zawyżonych cen pożyczek. Skutkiem ubocznym przystosowania się do regulacji, będzie wzrost przeciętnej ceny pożyczek.