Opinia prawna do projektu założeń ustawy o kredytach mieszkaniowych

Konsultowany projekt założeń do projektu ustawy o kredytach związanych z nieruchomościami wiąże się z koniecznością transpozycji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającej dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010.

Związek Firm Pożyczkowych, rozumiejąc konieczność transpozycji Dyrektywy, popiera kierunkowo projektowane zmiany. W ocenie ZFP implementowane przepisy uregulują bardzo ważny obszar i istotnie wzmocnią ochronę konsumentów. W końcu, dzięki wyodrębnieniu z zakresu ustawy o kredycie konsumenckim kredytów hipotecznych, istotne utrudnienia w swojej działalności napotkają przedsiębiorcy, którzy pod pozorem działalności pożyczkowej dopuszczają się wielu nadużyć lub wręcz czynów zabronionych, powodując tym samym zagrożenie dla konsumentów oraz legalnych i transparentnych kredytodawców. Wejście w życie przepisów o kredytach związanych z nieruchomościami jest szansą na „ucywilizowanie” całego sektora pozabankowego, w którym zostaną wyodrębnione dwa segmenty – regulowane ustawą o kredycie konsumenckim oraz ustawą o kredytach związanych z nieruchomościami. Wszystko to za sprawą postulowanego, spójnego podejścia do rynku pożyczek pozabankowych dla konsumentów, które należy ocenić pozytywnie. 

Pełna opinia do pobrania tutaj.