Uwagi do projektu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe i niektórych innych ustaw

Związek Firm Pożyczkowych brał udział w procesie konsultacji nad założeniami do Projektu ustawy, popierając koncepcje mające na celu zwiększenie profesjonalizmu firm pożyczkowych oraz przyznanie realnej i skutecznej ochrony konsumentom – zwłaszcza przed działaniem oszustów. Kierując się zasadami wolnorynkowymi, ZFP postulował samoregulację branży, wyrażoną w określeniu wymogów formalnych, stawianych instytucjom pożyczkowym oraz sprzeciwiając się ingerencji państwa w oferowany konsumentom produkt, który podlega ich ocenie i weryfikacji.

W toku prac nad założeniami do Projektu ustawy kilkukrotnie zmieniano koncepcję, odnoszącą się do budzącej największe kontrowersje – zarówno dla konsumentów jak i instytucji pożyczkowych – kwestii limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Ostatnia zmiana, stanowiąca zaprzeczenie wypracowanego do tego czasu stanowiska, nastąpiła w marcu 2014 r. i – co należy podkreślić – nie została skonsultowana z interesariuszami. Mimo licznych zastrzeżeń, odnoszących się do zaproponowanej wówczas formuły limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego oraz protestów interesariuszy reprezentujących stronę biznesową, formuła ta została finalnie zaakceptowana przez Radę Ministrów, a obecnie została zawarta w Projekcie ustawy. Kolejną istotną zmianą, która nie została skonsultowana była decyzja o usunięciu zapisów o rejestrze firm pożyczkowych, przeciwko czemu stanowczo, acz bezskutecznie protestowaliśmy.

Pełne stanowisko ZFP do pobrania tutaj.