Opinia ws. projektu ustawy do Ministerstwa Finansów

ZFP: 14 postulatów nowych prokonsumenckich przepisów dla branży pożyczek pozabankowych

Rada Ministrów zatwierdziła w czwartek 8 maja 2014 r. projekt założeń ustawy regulującej branżę pożyczek pozabankowych. Zdaniem Związku Firm Pożyczkowych projekt jest niepełny, a regulacje należy uzupełnić o dodatkowe zapisy lepiej chroniące konsumentów i firmy przed nieuczciwą konkurencją.

Każdy z 14 pomysłów nastawiony jest na podniesienie poziomu ochrony pożyczkobiorcy. Według Związku chroniony może być tylko świadomy konsument, dlatego na sam początek zasugerowano ewidencję sektora poprzez utworzenie centralnego rejestru firm pożyczkowych

Kolejnym postulatem zmierzającym do powiększenia parasola ochronnego nad klientem jest nałożenie, na firmy pożyczkowe, obowiązku publikowania pełnych informacji o kosztach pożyczki w zrozumiałym brzmieniu.  Kolejnym obowiązkiem profesjonalnej firmy pożyczkowej powinna    być    ocena    zdolności    kredytowej    pożyczkobiorcy    na   podstawie   informacji z przynajmniej jednego BIG-u i obowiązkowe raportowanie zwrotne.

Aby ograniczyć zjawisko pętli długów ZFP proponuje wprowadzenie nadzoru nad praktykami postępowania windykacyjnego firm sektora pożyczkowego oraz rozszerzenie praw konsumenta o dodatkowe ustawowe uprawnienia dotyczące negocjacji z wierzycielem.

Następnym pomysłem zabezpieczającym pożyczkobiorcę jest wprowadzenie do ustawy o  kredycie  konsumenckim  zapisu  mówiącego  o  tym,  że  pozaodsetkowe  koszty  przyznania   i obsługi kredytu, nie mogą przekroczyć wartości kredytu, niezależnie od kwoty i czasu trwania umowy.

Opinia ZFP do nowego rządowego projektu założeń ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

Stanowisko Związku Firm Pożyczkowych do nowego projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym – prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

ZFP przedstawia swoją opinię na temat nowego projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym – prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (wersja z dnia 16 grudnia 2013 r.)

Opinia ZFP do propozycji projektu ustawy Ministerstwa Finansów

Stanowisko Związku Firm Pożyczkowych do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym – prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

Branża popiera wszystkie regulacje prawne, które zwiększą ochronę konsumenta bez ingerencji w relacje biznesowe i wolność gospodarczą. Dlatego ZFP sprzeciwia się wprowadzeniu 30 proc. limitu na koszty pozaodsetkowe, ale pozytywnie ocenia pozostałe pomysły, które zdaniem Związku, szybko wyeliminują z rynku nieuczciwych przedsiębiorców. 

 

Raport Fundacji Republikańskiej

Problematyka regulacji rynku firm pożyczkowych w Polsce

Firmy pożyczkowe, skupiając się na udzielaniu pożyczek o najkrótszym terminie zapadalności i najniższych kwotach, uzupełniają ofertę banków, które często nie są aktywne w tym segmencie rynku. Ponadto, obsługując klientów niemających dostępu do kredytów bankowych, przyczyniają się do zmniejszenia wykluczenia finansowego.

 Relatywnie wysokie koszty oferowanych usług (RRSO) wynikają z relatywnie wysokich kosztów udzielania niskokwotowych i krótkoterminowych pożyczek, z podejmowania wyższego ryzyka oraz z wyższych kosztów pozyskania kapitału. Oskarżanie firm pożyczkowych o „lichwę” w świetle ekonomicznej analizy jest bezpodstawne.

Pełny raport do pobrania tutaj.

Raport GUS o pośrednictwie finansowym

Działalność firm pośrednictwa kredytowego w 2012 r. 

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport na temat firm pośrednictwa finansowego. Badaniem zostało objętych 69 przedsiębiorstw prowadzących działalność w 2012 r.

Spośród całej zbiorowości, 43 badane podmioty pośredniczyły w udzielaniu kredytów i pożyczek we współpracy z bankami, 22 udzielało wyłącznie pożyczek ze środków własnych, a 4 firmy prowadziły działalność mieszaną, tj. współpracowały z bankami i jednocześnie udzielały pożyczek ze środków własnych.

Pełny raport do pobrania tutaj

KNF: rynek usług pozabankowych w raporcie o bankach

Rynek pozabankowych usług finansowych 2012

Działalność pożyczkowa dla osób fizycznych zdominowana jest przez banki, a skala działania pozabankowych firm pożyczkowych jest niewielka/marginalna na tle skali działania sektora bankowego. Jednocześnie można stwierdzić, że wbrew obiegowym opiniom, działania regulacyjne podjęte przez KNF w sektorze bankowym, nie przyczyniły się do istotnego rozwoju pozabankowych firm pożyczkowych. Analiza działalności SKOK i firm pożyczkowych, wskazuje na ich stabilny, organiczny rozwój, a skala ewentualnego przejścia klientów banków była niewielka/marginalna. O istotnej „migracji” klientów banków można mówić jedynie w przypadku przeniesienia, przez niektóre banki sprzedaży drobnych kredytów ratalnych do innych podmiotów działających w ramach danej grupy kapitałowej (skalę tego zjawiska można szacować na około 3-5 mld zł). 

 

Pozabankowe regulacje prawne za granicą

Działalność instytucji niebankowych oraz regulacje prawne w tym zakresie w wybranych krajach - Łotwa, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie informacji przekazanych przez Wydziały Ekonomiczne i Ekonomiczno-Polityczne placówek dyplomatycznych w wymienionych krajach na prośbę Biura Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu.