Opinia ZFP do propozycji projektu ustawy Ministerstwa Finansów

Stanowisko Związku Firm Pożyczkowych do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym – prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

Branża popiera wszystkie regulacje prawne, które zwiększą ochronę konsumenta bez ingerencji w relacje biznesowe i wolność gospodarczą. Dlatego ZFP sprzeciwia się wprowadzeniu 30 proc. limitu na koszty pozaodsetkowe, ale pozytywnie ocenia pozostałe pomysły, które zdaniem Związku, szybko wyeliminują z rynku nieuczciwych przedsiębiorców.