Obowiązkowa rejestracja instytucji pożyczkowych

W dniu 22 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która nowelizuje ustawę o kredycie konsumenckim m.in. poprzez dodanie art. 59aa-59ag, które dotyczą konieczności uzyskania wpisu instytucji pożyczkowej do rejestru prowadzonego przez KNF.

Obowiązek wpisu obejmuje wszystkie podmioty spełniające definicję instytucji pożyczkowej: kredytodawca inny bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucja kredytowa lub oddział instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe SKOK oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, podmiot, którego działalność polega na udzielaniu kredytów konsumenckich w postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagrodzenia na zakup oferowanych przez niego towarów i usług.

Zgodnie z art. 89 ust. 1. ustawy o kredycie hipotecznym: Instytucje pożyczkowe prowadzące w dniu wejścia w życie ustawy działalność gospodarczą w zakresie udzielania lub dawania przyrzeczenia udzielenia kredytu konsumenckiego mogą kontynuować tę działalność bez spełnienia wymogu uzyskania wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, o którym mowa w art. 59aa ustawy zmienianej w art. 82, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Oznacza to, że instytucje pożyczkowe, które w dniu 22 lipca 2017 już prowadzą działalność, muszą uzyskać wpis w ciągu 6 miesięcy, tj. do 22 stycznia 2018 r. Nowe firmy, chcące rozpocząć działalność po 22 lipca 2017, muszą uzyskać wpis przed jej rozpoczęciem. 

KNF ma 6 miesięcy na rozpatrzenie wniosków "starych" firm pożyczkowych i 14 dni na rozpatrzenie wniosków firm pożyczkowych rozpoczynających działalność. 

Z chwilą upublicznienia rejestru instytucji pożyczkowych przez KNF wyłączony zostanie branżowy rejestr prowadzony do tej pory przez Polski Związek Instytucji Pożyczkowych, który działa pod adresem www.rfp.org.pl. Wpis do RFP nie zwalnia z konieczności uzyskania przez podmiot wpisu do obowiązkowego rejestru KNF.

Szczegółowe informacje nt. wymogów przy ubieganie się o wpis do rejestru znajdują się tutaj.