» Nadzwyczajne spotkanie PZIP ws. zatwierdzenia projektu Kodeksu Odpowiedzialnego Pożyczania

W dniu 17 stycznia o godz. 14-tej odbyło się, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, walne spotkanie Członków Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych. Głównym punktem zebrania były prace nad Kodeksem Odpowiedzialnego Pożyczania, którego projekt PZIP opublikował 16 stycznia.

PZIP spotkanie z Członkami3.JPG

Frekwencja i zaangażowanie Członków w dyskusję były na bardzo wysokim poziomie. Finalnie Członkowie Zwiazku jednogłośnie wyrazili poparcie dla założeń projektu i zgodnie z planem, upoważnili Zarząd do dalszych prac nad Kodeksem z partnerami zewnętrznymi. Zarząd Związku oczekuje teraz uwag od interesariuszy, aby w duchu dialogu, opracować Kodeks zgodny z kierunkiem rozwoju rynku i oczekiwaniami regulatorów.

KODEKS ODPOWIEDZIALNEGO POŻYCZANIA, przyjęty przez zarząd Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych (PZIP) i rekomendowany do stosowania przez instytucje pożyczkowe w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2018 r. poz. 993 z późn, zm.) będzie to zbiór zasad, które każda odpowiedzialna i profesjonalna Instytucja Pożyczkowa powinna przestrzegać przy reklamowaniu i udzielaniu pożyczek, jak również podczas późniejszej współpracy z klientami, także po całkowitej spłacie pożyczki.

aa50100551_2013953975572149_3577722935982424064_n.jpg

Walne Spotkanie PZIP

Spotkanie w sprawie zatwierdzenia projektu Kodeksu Odpowiedzialnego Pożyczania branży pożyczkowej.

17 stycznia 2019 Warszawa

Celem Kodeksu jest wyznaczenie pożądanych norm postępowania, ukierunkowanych na zapewnienie wysokiego standardu świadczonych usług oraz możliwie najwyższego poziomu satysfakcji klientów, którzy otrzymali lub planują otrzymać pożyczki w ramach kredytu konsumenckiego. Kodeks opiera się na zasadach uczciwej praktyki handlowej, rzetelności zawodowej, działania w dobrej wierze i zgodnie z najlepszą wiedzą, doświadczeniem oraz odpowiedzialnego udzielania pożyczek.

Kodeks w swojej treści nie zastępuje i nie powiela przepisów obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy o kredycie konsumenckim, które przyznają konsumentowi bardzo szeroki zakres praw i ochrony. W związku z tym, treść Kodeksu należy traktować, jako etyczne normy, które uzupełniają przepisy prawa i są wyrazem samoregulacji branży usług pożyczkowych.

Wszystkie Instytucje Pożyczkowe, zarówno zrzeszone, jak i niezrzeszone w Polskim Związku Instytucji Pożyczkowych, są uprawnione do dobrowolnego stosowania niniejszego Kodeksu, a mogą to komunikować poprzez umieszczenie w widocznym miejscu na swoich stronach internetowych treści lub znaku Kodeksu i odnośnika do niniejszego Kodeksu. Zarząd PZIP zapewnia ponadto, że każda osoba, która zainteresowana jest uzyskaniem pożyczki od członków Związku może bezpłatnie i w nieograniczony sposób uzyskać dostęp do niniejszego Kodeksu.