» Zaproszenie na drugie szkolenie AML dla instytucji pożyczkowych - warsztaty z Kancelarią DSK

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych i Kancelaria DSK, wiodąca kancelaria doradztwa prawnego i podatkowego, mają przyjemność zaprosić Członków Związku na spotkanie i szkolenie na temat przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 2 pkt 1. ppkt 25 instytucje pożyczkowe są nią objęte w pełnym zakresie. Jednym z wymogów ustawy jest zapewnienie przez pracodawcę szkoleń personelu wyznaczonego do stosowania procedur AML w działalności pożyczkowej. Związek wspólnie z ekspertami z kancelarii DSK zaprasza na szkolenie, przedstawi kluczowe z punktu widzenia ustawy zagadnienia, ich implementację w praktyce działalności instytucji pożyczkowej, a którego ukończenie zakończy się wydaniem certyfikatu.

Spotkanie odbędzie się 30 stycznia 2019 r. w siedzibie Związku. Zapraszamy do udziału, który dla członków Związku jest nielimitowany i bezpłatny. Przed szkoleniem oraz w jego trakcie będzie można porozmawiać z ekspertami oraz wymienić się wiedzą z pozostałymi uczestnikami.

Agenda:

1:   Jakie regulacje wprowadza nowa ustawa AML dla podmiotów z branży pożyczkowej? 
2:   Obowiązkowe i skuteczne elementy budowy systemu AML
3:   Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu 
4:   Środki bezpieczeństwa finansowego w identyfikowaniu i zapobieganiu ryzyku prania pieniędzy
5:   Nowe wymagania w stosunku do osób zajmujących eksponowanie stanowiska polityczne (PEP)
6:   Obowiązek zgłaszania podejrzanych transakcji
7:   Szczególne środki ograniczające w myśl nowych    przepisów
8:   Obowiązki dokumentowania i raportowania przez instytucje pożyczkowe
9:   Zasady i zakres odpowiedzialności za naruszenia przepisów AML
10:  Kontrola instytucji pożyczkowych 

Zakres szkolenia:

1: Jakie regulacje wprowadza nowa ustawa AML dla podmiotów z branży pożyczkowej? 
 | /Organizacja systemu AML w Polsce. /Jakie środki, mechanizmy i obowiązki wprowadzają nowe przepisy? /Jakie kroki należy podjąć, aby dostosować instytucję pożyczkową do nowych przepisów? 
2: Obowiązkowe i skuteczne elementy budowy systemu AML  | /Jak skutecznie przygotować, wdrożyć i utrzymywać system AML i jakie są istotne elementy? /Rola kadry zarządzającej w procesie AML.
3: Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu  | /Czym jest analiza ryzyka oraz w jaki sposób ją prawidłowo przeprowadzić? /Jakie czynniki podlegają ocenie? /Wpływ krajowej oceny ryzyka na ocenę instytucji obowiązanej. /Jak dostosować ocenę ryzyka do swojej organizacji?
4: Środki bezpieczeństwa finansowego w identyfikowaniu i zapobieganiu ryzyku prania pieniędzy | /Jakie mechanizmy wprowadza ustawa AML i jak je stosować? /Jak rozpoznawać podejrzane operacje oraz rzeczywistych beneficjentów transakcji?
5: Nowe wymagania w stosunku do osób zajmujących eksponowanie stanowiska polityczne (PEP) | /Jak spełnić wymagania ustawy w stosunku do osób o statusie PEP? /Sposoby pozyskiwania informacji o osobach o statusie PEP. /Praktyczne zastosowanie komercyjnych list PEP. 
6: Obowiązek zgłaszania podejrzanych transakcji | /W jaki sposób określić wewnętrzny system zgłaszania podejrzanych transakcji w instytucji obowiązanej? /Jakie środki ochrony prawnej przysługują pracownikom zobowiązanym do zgłaszania podejrzanych transakcji?
7: Szczególne środki ograniczające w myśl nowych przepisów | /Wpływ nowych przepisów na proces blokady rachunku / wstrzymania transakcji. /Zasady zawiadamiania GIIF o podejrzanych okolicznościach. /Odpowiedzialność za szkody wyrządzone blokadą rachunku.
8: Obowiązki dokumentowania i raportowania przez instytucje pożyczkowe  | /Jak dochować staranności i jakie czynności należy podjąć w zakresie ewidencji i przechowywania informacji i analiz? /W jaki sposób oraz jakie informacje należy przekazywać Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej? 
9: Zasady i zakres odpowiedzialności za naruszenia przepisów AML  | /Zasady odpowiedzialności instytucji obowiązanej, jej właścicieli oraz kadry zarządzającej za naruszenie przepisów ustawy i brak stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. 
10: Kontrola instytucji pożyczkowych  | /Jak przygotować się do kontroli GIIF czy KNF? /Zakres i tryb kontroli. /Prawa i obowiązki instytucji obowiązanej podczas kontroli.